Jødene vil inkluderes i 1000 årsriket
Derfor er det av stor betydning hvordan vi forholder oss til jødene.
VIL HJELPE LIBANESERE: Israels forsvarsminister Benny Gantz. Foto: AP Photo/Tal Shahar, Yediot Ahronot, Pool
VIL HJELPE LIBANESERE: Israels
...
VIL HJELPE LIBANESERE: Israels forsvarsminister Benny Gantz. Foto: AP Photo/Tal Shahar, Yediot Ahronot, Pool
Leserbrev
Del

At Jesus skal komme tilbake til denne jord og opprette sitt rike, er et hovedtema gjennom Bibelen.

Den kristne kirke vært opptatt med dette helt siden Jesus ble tatt opp til himmelen fra Oljeberget i Jerusalem i år 33.

Mange har prøvd å forutsi tiden for hendelsen, men alle mennesker som har satt datoer har blitt til skamme. Jesus sier da også at ingen mennesker vet dette eksakt, ja ikke engang englene, men bare Gud. Matt 24,36. Selv om dag og time er ukjent, forteller Bibelen mye om hvordan tiden skal være når Han kommer igjen. Herren vil at vi skal kjenne tiden! Luk 21,28 og Matt 16,3. Vi ser i dag mange tegn, men det er ett som skiller seg ut, nemlig Israels gjenopprettelse og gjenoppbygging av landet. Dette er det største tegnet og viser at Jesu gjenkomst er meget nær.

Herrens komme skjer i to faser.

  1. Opprykkelsen! De døde som trodde på Kristus og vi som lever og tror når Herren kommer skal rykkes opp og møte Herren i lufthimmelen før vi reiser hjem til den virkelige himmel. 1 Tess 4,16–18
  2. Jesus kommer tilbake til Oljeberget i Jerusalem og oppretter 1000 års riket, eller Riket for Israel, som det også blir kalt. Ap.gj. 1,11

Kaos vi råde

Mellom disse to begivenheter er det et tidsrom som jeg mener er 7 år.

I fase 1, kommer Han plutselig, uten forvarsel, som en tyv om natten. Luk 12, 39–40. Han er ingen tyv, men kommer for å hente de som tror og venter på Ham. Dette kan skje når som helst!

Hva skjer når Han kommer? Det vil være mennesker i forskjellige situasjoner som plutselig blir borte. Noen vil være på jobb, noen vil være ute på marken, noen vil sove. Luk 17,34–36.

Vi kan prøve å forestille oss hvordan det vil være å bli igjen! Kaos vil råde. Ledende statsmenn eller -kvinner vil prøve å finne ut hva som har skjedd og setter kanskje ned komiteer som skal finne det ut. Men det finnes en skare som vet det. Det er alle de som har hørt forkynnelsen, men som av forskjellige årsaker ikke har tatt imot frelsen. Det er også de som en gang har vært med, men som har falt fra. Alle disse skjønner at nå har det skjedd, det som ble forkynt. Det vil bli et ramaskrik og en fortvilelse uten like.

Men er alt håp ute? Nei, det er det ikke og vi kommer tilbake til det etter hvert.

Trengselstid

Hva skjer når de troende er borte fra jorden?

Bibelen forteller om en trengselstid som det ikke har vært maken til, skal komme over jorden, og at en ond hersker med navn «Antikrist, (han har mange navn: Den lovløse, Dyret, Syndens menneske, fortapelsens sønn og flere) skal stå frem. Han kunne ikke stå frem i legemlig skikkelse før det som holdt ham igjen var borte. Det som holdt igjen, tror jeg var menigheten. Nå er den borte og ondskapen bryter løs. 2 Tess 2,3–10. Det har vært mye forferdelig som har skjedd før også, men dette blir av globalt omfang og kommer til å overgå alt. Jesus sa at hvis ikke disse dager blir forkortet vil ingen overleve. (Bli frelst) Mark 13,19–20.

Det fortelles om et system som blir innført over hele jorden i denne tiden, et merke som blir kalt «Dyrets merke» skal plasseres på høyre hånd eller pannen på alle mennesker. De som nekter å ta dette merket får ikke kjøpe eller selge. Åp 13,16–17. På den annen side, alle de som tar dette merket er evig fortapt. Åp 14,9–11.

Blir det mange som ikke tar dette merket?

Ja, det tror jeg det blir! I Åpenbaringsboken kap. 7, leser vi om en stor, frelst skare som ingen kan telle som kommer ut av den store trengsel. Åp 7,9–14 Det som er felles for dem er at de fleste må gi sitt liv for å bli frelst. Men nå er de for Guds trone og tjener Ham dag og natt i Hans tempel. De er reddet for evigheten!

«Åruken»

Hvor lenge varer trengselstiden? Jeg tror den varer 7 år og er den 70. uken i Daniels profeti om de 70 åruker som er tilmålt jødene. 69 av disse ukene varer fra Daniels profeti til Jesu død. Dan 9,24–26 I Dan 9,27 står det om «han» som skal stadfeste en pakt med mange for «en uke». «Han» tror jeg er Antikrist som trer frem i trengselstiden og «en uke» tror jeg er den 70. åruken i endetiden. 1 åruke er 7 år. Når Jesus taler om endetiden, viser Han også til Daniels profeti og knytter uttrykket «ødeleggelsens styggedom» fra profeten Daniel, til sin profeti. I dette uttrykket tror jeg Jesus sikter til Antikrist. Matt 24,15 f

Profeten Daniel taler om noe som skal skje midt i uken. «Midt i uken skal han (Antikrist) bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre.» Dette tyder på at templet er gjenoppbygget og at jødene er kommet i gang med ofringene. Åpenbaringsboken taler også om to perioder på 3,5 år. Under de første 3,5 tror jeg de to vitner vil virke, Åp. 11.3, og under de siste 3,5 år tror jeg Antikrist vil herske. Åp 13,4–5. Det er de siste 3,5 år som vil bli den verste tiden.

1000 årsriket

Hva skjer etter trengselstiden? Da kommer Jesus synlig ned til jorden, sammen med sine hellige, og setter sine føtter på Oljeberget. Sak 14,4. Han vil stanse all krig og forfølgelse og Antikrist og hans hjelper «Den falske profet» blir kastet i ildsjøen. Åp 19,20.

Jødene tar imot Jesus som sin Messias og Jesus oppretter «riket for Israel» eller 1000 års riket som det også blir kalt. Da begynner en fredstid som det ikke har vært maken til. Ingen skal mer føre krig og krigsvåpen skal smis om til jordbruksredskap. Jes 2,4

Dyrene forandrer natur og «Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, og ormen får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren» (Jes 65,25).

Levealderen for mennesker vil også øke. «Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes». Jes 65,20

Jødene skal da herske sammen med de hellige som kommer ned sammen med Jesus, de som fikk være med i opprykkelsen. De frelste som ble drept under den store trengsel gjenoppstår, og får også være med å herske sammen med Jesus. Åp 20,4.

Men hva med menneskene som overlevde «Den store trengsel»? Ja, det finnes fortsatt overlevende på jorden, selv om det er svært få igjen. Jesus selv svarer på dette spørsmål:

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. 32 Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene». Matt 25,31f.

Han foretar en dom over folkeslagene som er igjen, og dømmer i henhold til hvordan de stilte seg til Hans minste brødre. Jeg tror at det betyr hvordan de behandlet Hans folk jødene, men det kan også bety et videre perspektiv, hvordan de behandlet alle fattige og lidende.

Jødene er inkludert

I alle fall tror jeg Hans folk jødene er inkludert, i uttrykket «mine minste brødre». Derfor er det av stor betydning hvordan vi forholder oss til jødene. Det kan ha evighetsbetydning! Det er de som gjorde godt mot Hans minste brødre som får komme inn i 1000 års riket, mens de som ikke gjorde det går det ille med.

Gud frelser til det ytterste! Han vil at alle mennesker skal bli frelst, men hvert menneske må selv ta valget om de vil tro på Jesus. Han tvinger ingen inn i Himmelen. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1,12.

Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag! 2 Kor 6,2 I dag er det mulig å bli frelst og å unnslippe dette som skal komme, i morgen kan det være for sent!